Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website (www.bikkeltrainingen.nl). Bikkeltrainingen.nl maakt onderdeel uit van Spectrum Brabant. Spectrum Brabant is eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Spectrum Brabant is gevestigd in Eindhoven, Baltesakker 17 te Eindhoven. Spectrum Brabant is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 50791540 Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie
De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Spectrum Brabant geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Spectrum Brabant heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door Spectrum Brabant onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast.

Wijzigen website 
Spectrum Brabant kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Spectrum Brabant mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Spectrum Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden
Op de website van Spectrum Brabant kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Spectrum Brabant niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Spectrum Brabant aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eigenaren secundaire informatie 
Spectrum Brabant heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Spectrum Brabant verzoekt deze personen contact met ons op te nemen. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of er kan een regeling worden getroffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.

Opslaan van informatie
U mag de informatie van deze website opslaan voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spectrum Brabant. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Vrijwaring
U zult Spectrum Brabant, de eventuele medewerkers van Spectrum Brabant, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy Policy

Spectrum Brabant bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

De website van Spectrum Brabant gebruikt maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee worden anonieme bezoekgegevens verzameld , uw IP-adres wordt niet meegestuurd. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, schakel de functie dan uit in uw webbrowser.

Meer informatie over cookies:
Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Cookies voor Google Analytics (utma, utmb, utmc, utmv, utmz):
Deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst en door Spectrum Brabant gebruikt om te zien wat bezoekers op de site bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de websites van het platform in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies legt onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina’s bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google slaat de gegevens op volgens de Amerikaanse regelgeving. Lees hier meer over op de website van Safe Harbor (Engelstalig).
U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Klik daarvoor in de menubalk op ‘Extra’ en dan op ‘Internetopties’ (Internet Explorer) of op ‘Extra’ en dan op ‘Opties’ (Mozilla Firefox). Voor andere browsers kunt u kijken bij ‘Help’.

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens.
Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

Er kunnen links naar andere websites op de Spectrum Brabant website staan die totaal onafhankelijk opereren van Spectrum Brabant en waar Spectrum Brabant geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Spectrum Brabant is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op via info@spectrumbrabant.nl.